W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Poznański

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

 

ul. Zielona 8
61-851 Poznań

tel.: 61 859 34 30
fax: 61 859 34 29

 

email: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

NIP: 781-18-40-766
REGON ZDP w Poznaniu: 631281080

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61 -851 Poznań, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl, nr tel. 61 859 34 30, nr fax: 61 859 34 29, strona www: bip.zdp.poznan.pl (Administrator).

Inspektor ochrony danych

Ewa Eluszkiewicz, adres e-mail: iod@zdp.poznan.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujących czynności:

 • rekrutacji i zatrudnienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

Źródło: dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych - dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 

 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG. 

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

Powiadom znajomego