W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), za pomocą Platformy zakupowej platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”)
Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan.