Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych
Data kontroliStanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli

od 17.06.2011 do 01.07.2011

Michalina Kowalewska, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Paula Nowaczyńska, inspektor w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Marcin Oleszczuk, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych UMWW. Sprawdzenie dokumentów dot. Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odc. od mostu nad rzeką Warty do skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 196" dofinansowanego z Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko­polskiego Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego na lata 2001-2013.

od 06.10.2011 do 06.10.2011

Anna Bresińska, asystent w oddziale Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Kontrola pomieszczeń admi­nistracyjno-biurowych w Poz­naniu, przy ul. Zielonej 8 oraz na obwodzie drogowym w Zamy­słowie.

od 21.11.2011 do 21.02.2012

Edyta Tomczak, inspektor kontroli skarbowej Michał Celiński-Myszaw, st. referendarz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku.

od 12.12.2012 do 11.01.2013

Michał Suchanek, starszy specjalista, Włodzimierz Kasprzycki starszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko. Etap III" realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015.

od 17.12.2012 do 19.12.2012

Magdalena Ostrowska biegły rewident, Ewa Piotrowska audytor wewnętrzny Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o.o. Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

od 08.04.2013 do 12.06.2013

Iwona Giczela - audytor wewnętrzny Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu.

od 26.11.2013 do 20.12.2013

Dr inż. Bogdan Chojancki, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ochrona środowiska (ochrona wód).

od 27.11.2013 do 24.03.2014

Karolina Majchrzak, z-ca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka, główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli, Tomasz Sobkowiak, młodszy referent Wydziału Audytu i Kontroli. Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków bieżących.

od 29.11.2013 do 29.11.2014

Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Realizacja nałożonych zadań obronnych.

od 17.02.2014 do 22.02.2014

Michał Suchanek, Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Włodzimierz Kasprzycki, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P - ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont chodników od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej i od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej w ramach NPPDL.

od 16.05.2014 do 16.05.2014

Daria Noszczyńska, młodszy asystent, Katarzyna Kucharczyk, młodszy asystent Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin.

od 18.11.2014 do 28.11.2014

Lucyna Jankowska, audytor wewnętrzny Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Mariusz Strzyżewski audytor wewnętrzny, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Czynności sprawdzające realizacji rekomendacji zadania. Ocena kontroli zarządczej, systemy wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń, egzekwowanie opłat.

od 05.12.2014 do 05.12.2014

Magdalena Ostrowska audytor, Ewa Piotrowska audytor Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe w Poznani. Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

od 15.04.2015 do 08.05 2015

Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

od 18.05.2015 do 14.08.2015

Piotr Białka, głowny specjalista kontroli Państwowej Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Ocena stanów faktycznych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności dotyczących: monitorowania przez zarządców dróg samorządowych (niszczenia) dróg lokalnych, egzekwowania przez zarządców dróg samorządowych od inwestorów i wykonawców odcinków autostrad i dróg ekspresowych naprawy zniszczeń i uszkodzeń.